Digitalisering der skaber værdi

Effektiv indsamling, bearbejdning, distribution og anvendelse af data rummer store potentialer for effektiviseringer og vækst.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder for at skabe værdi gennem data og digitalisering. Ved at bringe data i spil i nye sammenhænge og understøtte, at data kan sammenstilles og deles mellem myndigheder og virksomheder, bidrager vi til, at der opnås store gevinster i samfundet.

For det offentlige kan der for eksempel opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at data indsamles ét sted men genbruges på tværs af forvaltningssystemer og sektorer. For borgere og virksomheder bliver hverdagen ligeledes nemmere, hvis data er let tilgængeligt og kan hentes ét sted.

Data til gavn for alle  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og tilhørende styrelser har ansvar for indsamling og deling af en række væsentlige data, til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere:

Datafordeleren

Grunddata er data, der bruges på tværs i den offentlige sektor og som stilles gratis til rådighed for alle. Datafordeleren er den centrale model, der sørger for at offentlige grunddata kan tale sammen, og udveksles gnidningsfrit. Det gør det eksempelvis nemmere at skifte adresse.

Du kan læse mere om Grunddata, datafordeleren og dataforsyningen her:

SDFI - grunddata

Datafordeler.dk

Dataforsyningen.dk

Data om vejr og klima

DMI deler en lang række af deres data om vejr og klima. Med DMI’s frie data, giver DMI gratis adgang til viden om vind og vejr, så det data, der indsamles til DMI’s vejrprognoser, også kan anvendes til andre formål, for eksempel i byggeri, landbrug og i energi- og forsyningssektoren.

På DMI’s klimaatlas kan kommuner og andre aktører finde viden om temperatur, nedbør, vandstand og stormfloder i det forventede fremtidige vejr i Danmark. Find DMI’s frie data og klimaatlas:

DMI - frie data

DMI - Klimaatlas

Matrikelnumre i Danmark

Geodatastyrelsen (GST) står bl.a. bag Matriklen.dk, der er et register over alle matrikelnumre i Danmark. Det bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder og bidrager ligeledes til en effektiv og sammenhængende forvaltning.

Besøg Matriklen.dk

Data om Grønland og geologi

Hos De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS) for Danmark og Grønland kan du finde en række data og kort, blandt andet jordartskort, havbundssedimenter og data om Grønlands geologi:

GEUS - Data og kort

Arbejdet med digitalisering fortsætter

For Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er arbejdet med at effektivisere og modernisere via digitalisering en kerneopgave og en rød tråd for det løbende arbejde. Hvad enten der arbejdes med klima-, energi- eller forsyningsområdet, kan der være et potentiale for en bedre opgavevaretagelse og en lettere hverdag for borgere og virksomheder, hvis vi finder gode digitale løsninger. Gennem samarbejde med kommuner og øvrige myndigheder arbejder ministeriet løbende på at udvikle nye tiltag.

Med digitaliseringsstrategien af 8. februar 2024 etableres der et Forsyningsdigitaliseringsprogram, der skal sikre en grøn, sammenhængende og effektiv forsyningssektor. Programmet skal skabe rammer og regulering for, hvordan data i forsyningssektoren indsamles, struktureres og gøres tilgængelige. Med programmet etableres et partnerskab mellem myndigheder, forsyningssektoren og anvendere af data. Arbejdet er forankret i Energistyrelsen, og kan følges på programmets hjemmeside:

Forsyningsdigitaliseringsprogram.dk