Forsyningssikkerhed

Det er vigtigt, at vi kan regne med elforsyningen, hvis samfundet skal kunne fungere optimalt. Derfor arbejdes der i Danmark konstant for at sikre den høje forsyningssikkerhed.

I Danmark er det en selvfølge, at der kommer lys i lampen, hver gang vi tænder på stikkontakten. En stabil og sikker energiforsyning er vigtig i et moderne samfund, og mange af samfundets vitale funktioner er sårbare over for svigt i energiforsyningen i kortere eller længere perioder.

Danmark har en høj elforsyningssikkerhed i en international sammenligning. Det skyldes især, at en store del af vores elnet er gravet ned i jorden, hvilket gør nettet mere robust over for fx storme.

Halvdelen af Danmarks elforbrug kom i 2019 fra vind og sol. Den store mængde vedvarende energi i energisystemet har indtil videre ikke haft indflydelse på niveauet for elforsyningssikkerhed i Danmark.

Hvad er elforsyningssikkerhed?

Ved elforsyningssikkerheden forstås sandsynligheden for, at der er el til rådighed for forbrugerne, når den efterspørges. I Danmark har elforbrugerne strøm i kontakten ca. 99,99 procent af tiden. Det svarer til, at en gennemsnitlig forbruger ikke har el i omkring 20 minutter om året set over en længere årrække.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden

Elforsyningssikkerhed sikres af en kombination af elproducerende anlæg placeret i Danmark – fx centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker, vindkraft og solceller samt elnettet, udlandsforbindelserne og produktionskapacitet i udlandet.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har med en lovændring i 2018 det overordnede ansvar for elforsyningssikkerhed og fastsætter niveauet herfor.  

Energinet er ansvarlig for at opretholde det fastsatte niveau af elforsyningssikkerhed og Energinet skal i den forbindelse sikre, at der er tilstrækkelig produktionskapacitet, teknisk kvalitet og balance i det sammenhængende elforsyningssystem.   

Integration af store mængder vedvarende energi anses ofte som en stor udfordring for elforsyningssikkerheden med pludselige ændringer i produktionen. Historisk skyldes langt de fleste afbrydelser af elforsyningen det lokale elnet, og mangel på elproduktionskapacitet har hidtil ikke bidraget til manglende levering af el til forbrugerne.

I de senere år er fokus for elforsyningssikkerheden dog ændret fra kabellægning til sikring af en pålidelig elforsyning under den igangværende omstilling af energisystemet.

Energinet offentliggør hvert år en redegørelse for elforsyningssikkerhed, og i de senere år er der også udarbejdet flere analyser om elforsyningssikkerheden.

Øget internationalt samarbejde om sikring af elforsyningssikkerhed

Danmark er et af de lande i Europa med de stærkeste forsyningsforbindelser til nabolandene og udlandsforbindelserne får en stigende betydning for sikring af elforsyning i Danmark. Det sammenhængende europæiske eltransmissionsnet kobler de europæiske landes elsystemer sammen og gør, at landene – ud over at handle el på forbindelserne – kan hjælpe hinanden i mangelsituationer, fx ved kraftværkshavarier.

Et øget europæisk samarbejde om elforsyningen sikrer blandt andet mere ensartede værktøjer til at varetage forsyningssikkerheden for de europæiske systemansvarlige virksomheder.

Mere viden

Læs mere om rammerne for elforsyningssikkerheden i Danmark: 

Elforsyningsloven

Energinet.dk's side om europæiske netregler