Aftaler

Væsentlige dele af lovgivningen og rammerne på energiområdet er baseret på aftaler mellem skiftende danske regeringer og de øvrige politiske partier i Folketinget eller mellem regeringen og energiselskaberne.

Aftaler på tværs af ressort i perioden 19. september 2019 til oktober 2022

 

Aftaler i 2022

3. Kvartal

Ændring af udbudsloven (SF, RV, EL, DF, FG, ALT)

Aftale om vinterhjælp (V, SF, RV, EL, K, DD, ALT, M)

 

2. Kvartal

 Aftale om etablering af en grøn fond (RV, SF, V, K, EL) 

Aftale om opfølgning på anbefalinger fra de regionale vækstteams (Regeringen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse)

Natur- og biodiversitetspakken (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om opfølgning på evaluering af planloven mv. (V, DF, K)

Aftale om justering af beskatningen af elbiler og plug-in hybridbiler (...) mv. (RV, SF, EL)

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 – Danmark kan mere ll (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Aftale om grøn skattereform for industri mv. (RV, SF, V, K)

Aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler (RV, SF, EL)

Aftale om rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark (RV, SF, ALT, EL, V, K, DF, LA)

Delaftale om disponering af midler fra aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme (RV, SF, EL, FG, ALT, KD)

Aftale om midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen (RV, SF, EL, V, DF, K, LA)

 

1. Kvartal

Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) (RV, SF, ALT, EL, V, K, DF, LA)

Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme (RV, SF, EL, FG, ALT, KD)

Styr på biociderne – Politisk aftale om en samlet dansk biocidindsats 2022-25 (V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA, FG, ALT, KD)

Aftale om kemiindsats 2022-25 (V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, Frie Grønne, ALT, KD)

 

Aftaler i 2021

 

4. Kvartal

Aftale om udmøntning af 150 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer (RV, SF, ALT, EL, V, K, DF, LA)

Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv (Støtteudbud til bio-gas og andre grønne gasser) (RV, SF, ALT, EL, V, K, DF, LA)

Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv (Prisregulering af fjernvarme fra geotermiske anlæg) (RV, SF, ALT, EL, V, K, DF, LA)

Aftale om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren (V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, FG, ALT, KD)

Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller (RV, SF, V, K, LA, DF)

Investeringer i et fortsat grønnere Danmark (Delaftale til Aftale om finansloven for 2022) (SF, RV, EL, ALT og KD)

Aftale om mere liv i bymidter og landdistrikter (Danmarks naturstier – en omvej værd) (V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, FG, ALT, KD)

Aftale om forhøjelse af VE-bonus (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2022 (RV, SF, EL, ALT) 

Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2021 (SF, RV, EL)

Aftale om regulering af ladestandermarkedet (V, DF, SF, RV, EL, LA, ALT)

Et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark – Aftale om fordeling af forskningsreserven mv. 2022 (V, DF, SF, RV, EL, K, LA, NB, ALT, KD)

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, KD)

Teleaftale (RV, SF, EL, V, K, DF, LA, ALT)

 

3. Kvartal

Tillægsaftale til aftale om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til om-stilling af indenrigsfærger (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling (SF, RV, EL)

Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv. om fremme af udnyttelse af overskudsvarme (V, DF, SF, RV, EL, K, LA, ALT)

Udbudsforberedende delaftale om langsigtede rammer for udbud og ejerskab af energiøen i Nordsøen (V, DF, SF, RV, EL, K, LA, ALT)

 

2. Kvartal

Aftale om infrastrukturplan 2035 (V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, ALT, KD) 

Aftale om en køreplan for fangst, transport og lagring af CO₂ (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Køreplan for lagring af CO2 (første del af CCS-strategi) (Principaftale) (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Aftale om nye krav for anvendelsen af energiafgrøder til produktion af biogas af 30. juni 2021 (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Aftale om udmøntning af pulje til grøn transport (V, DF, SF, RV, EL, K, LA, ALT)

Aftale om dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse" (IPCEI) vedr. brint (V, DF, SF, RV, EL, K, LA, ALT)

Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2022 (Regeringen, KL, Danske Regioner) 

En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne om-stilling og elektrificeringen (V, DF, SF, RV, EL, K, LA, ALT)

Aftale om justering af åben dør-ordningen for VE-anlæg på havet (V, DF, SF, RV, EL, K, LA, ALT)

Aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri (V, DF, SF, RV, EL, K, ALT)

Aftale om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025 (SF, RV, EL) 

 

1. Kvartal

Finansloven for 2021 (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om støttemodel til Hesselø Havvindmøllepark (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2023 (V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, ALT)

Aftale om ny udviklingspolitisk strategi (V, SF, RV, EL, K, ALT, KD)

 

Aftaler i 2020

 

4. Kvartal

 Aftale om grøn skattereform (V, RV, SF, K)

Aftale om stimuli og grøn genopretning (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om grøn omstilling af vejtransporten (RV, SF, EL)

Aftale om fremtiden for olie- og gasudvinding i Nordsøen (V, DF, RV, SF, K)

Aftale om ændring af lovgrundlaget for Innovationsfonden (V, DF, RV, SF, EL, K, Frie Grønne, LA, ALT)

Aftale om fordeling af forskningsreserven mv. 2021 (V, DF, RV, SF, EL, K, ALT, NB, LA, Frie Grønne)

Tillægsaftale om kabellægning til PSO-aftalen (V, DF, RV, SF, K, LA)

Aftale om genstart af dansk eksport (V, RV, SF, EL, K og  ALT)

 

3. Kvartal

Aftale om forhøjelse af iblandingskrav for biobrændstoffer i 2021 (V, DF, RV, SF, K, NB, LA)

 

2. Kvartal

Aftale om luftfartspakke (V, RV, K)

Opfølgende aftale ifm. klimaaftale om energi og industri (Bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi) (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (V, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Grøn boligaftale 2020 (V, DF, RV, SF, EL, K, ALT, Sikandar Siddique)

Aftale om spildevandsselskabers klimatilpasning (V, DF, RV, SF, EL, K, LA)

Aftale om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik og grøn buspulje til regionale busser og øer (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i 2020 (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

 

1. Kvartal

Aftale om grøn erhvervsrabat på Storebæltsforbindelsen (V, DF, RV, SF, K, LA)

 

Aftaler i 2019

 

4. Kvartal

Aftale om klimalov (V, DF, RV, SF, EL, K, ALT)

Finansloven for 2020 (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om kvælstofindsatsen i 2020 (RV, SF, EL, ALT)

Aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Energiforligskredsens aftale om støttemodel til Thor havvindmøllepark (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT)

Aftale om yderligere styrkelse af kystfiskerordningen (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT, NB)

Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2020 (V, DF, RV, SF, EL, K, LA, ALT, NB)

 

3. Kvartal

Aftale om multifunktionel jordfordeling (V, DF, K, LA)

 

 

El-bil oplades ved en ladestander

Politisk aftale om flere ladestandere og grønnere erhvervstransport

April 2020

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om at afsætte 50 mio. kr. til flere ladestandere til elbiler og 25 mio. kr. til at fremme grøn erhvervstransport.

Læs aftalen om udmøntning af pulje til grøn transport.

 

Vindmølle og solcelle

Aftale sikrer bedre forhold for naboer til fremtidens vindmøller og solcelleparker

November 2019

Med bred politisk aftale oprettes tre nye ordninger, der forbedrer forholdene for de borgere, der bliver naboer til fremtidige vindmøller og solcelleanlæg, og for de kommuner, der er med til at sikre udbygningen af vedvarende energi.

Læs aftalen om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi

Havvindmøllepark

Aftale om støttemodel til Thor havvindmøllepark

November 2019

Når Thor havvindmøllepark sendes i udbud, bliver det med en ny model for statslig støtte, der baserer sig på Klimarådets anbefalinger. Det sikrer en aftale mellem regeringen og energiforligskredsens parter. Dermed er der taget de første skridt på vejen til en fremtid, hvor elektricitet fra havvindmøller i større grad produceres på almindelige markedsvilkår

Læs energiforligskredsens aftale om støttemodel til Thor havvindmøllepark 

Vindmøller på en mark

Aftale om udmøntning af den grønne klimapulje

Maj 2019

Regeringen afsætter sammen med S, DF, R og SF i alt 23,7 mio. kr. fra den grønne klimapulje til tre forskellige tiltag, der skal understøtte landbrugets omstilling til en mere klimavenlig drift. Der afsættes desuden 3 mio. kr. til en indsats, der skal fremme klimavenligt byggeri.

Læs aftalen om udmøntning af den grønne klimapulje.

 

Vandhane

Økonomisk regulering af vandsektoren

November 2018

Bred aftale i Folketinget giver vandsektoren flere penge til at levere rent drikkevand og et styrket fokus på miljø, klima og teknologiudvikling.

Læs aftalen "økonomisk regulering af vandsektoren."

Billede af Energinets logo

Økonomisk regulering af Energinet

Maj 2018

Energinet er vokset fra sin nuværende hvile-i-sig-selv regulering fra 2004. Derfor er der indgået en bred politisk aftale om en fremtidssikret regulering af Energinet.

Læs aftalen om økonomisk regulering af Energinet

Havvindmøllepark ved solnedgang

Energiaftalen 2020-2024

Juni 2018

Regeringen og samtlige Folketingets partier indgik den 29. juni 2018 en energiaftale, som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030.

Alt om energiaftalen

Læs energiaftalen

Effekter af energiaftalen

Læs regeringens energiudspil

Read material in English

En der tager et billede af havet

Teleaftale

Juni 2018

Alle Folketingets partier indgår aftale om fremtidens telepolitik, der bl.a. skal fremme god mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark og sikre, at Danmark er i front med 5G.

Læs teleaftalen

Læs regeringens teleudspil

Billede af bygning i grønt område

Deludmøntning af den grønne pulje

Juni 2017

Den grønne klimapulje støtter initiativer, der fremmer den grønne omstilling. Der udmøntes 106 mio. kr. for perioden 2017, 2018 og delvist 2019, og den samlede effekt skønnes årligt at være op til 56.000 tons CO2-ækv. i perioden 2021-2030.

Læs deludmøntning af den grønne pulje

 

Billede af tekst "Tryghed for 1.7 mio. fjernvarmekunder"

Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren

Juni 2017

Aftalen og reguleringen skal bidrage til at effektivisere sektoren til gavn for forbrugerne og understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling samt sikre høj forsyningssikkerhed.

Læs aftalen om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren

 

Billede med tekst " Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik"

Energikommissionens anbefalinger til energipolitikken

April 2017

Energikommissionen anbefaler et paradigmeskifte for den danske energipolitik, hvor der lægges vægt på et internationalt perspektiv, øget elektrificering og udvikling af effektive markedsbaserede løsninger.

Læs Energikommissionens anbefalinger til energipolitikken

Stor containerskib på havet

Aftale om udvikling af Nordsøen

Marts 2017

Aftalen understøtter, at der de kommende år vil blive investeret et tocifret milliardbeløb i olie- og gasudvinding i Nordsøen, blandt andet ved en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene.

Læs aftale om udvikling af Nordsøen

elmålere

Aftale om afskaffelse af PSO

November 2016

Med aftalen får de danske husholdninger i gennemsnit lettet elregningen med cirka 10 procent. Erhvervslivets elregning lettes i gennemsnit med cirka 25 procent,  hvilket vil give dansk erhvervsliv de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Læs aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften

Elmast

Økonomisk regulering af elnet-virksomheder

November 2016

I forlængelse af aftale om en vækstpakke af juni 2014 og det besluttede effektiviseringsmål på op til 600 mio. kr. i 2020 har partierne indgået følgende aftale om rammer og principper for den økonomiske regulering af netvirksomhederne.

Læs aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne

Billede af tekst "Forsyning for fremtiden"

Forsyningsstrategi

2016

Billigere el, vand og varme. Regeringens nye forsyningsstrategi vil forøge almindelige danske familiers rådighedsbeløb med knap 3.000 kr. om året.

Læs forsyningsstrategien

 

Vindmøller ved solopgang

Energiaftalen 2012-2020

2012

Energiaftalen gælder frem til 2020 og har fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. 

Energiaftalen 2012