Det kollektive elnet

Udgangspunktet for det danske elsystem er, at transport af elektricitet sker gennem det kollektive elforsyningsnet.

Elnettet består både af kabler og luftledninger. I Danmark består det kollektive elnet af hhv. transmissionsnettet, som ejes og drives af Energinet som er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og distributionsnettet, som ejes og drives af lokale og regionale netvirksomheder, der bl.a. er underlagt økonomisk regulering. Transmissionsnettet kaldes ofte elnettets ”motorveje”, og transporterer strøm fra produktionssteder til distributionsnettet eller til og fra vores nabolande. Distributionsnettet udgør de lokale net, der forbinder elforbrugerne med transmissionsnettet og leverer strøm ud til forbrugerne.

Udlandsforbindelser er vigtige for indpasning af vedvarende energi samt prisen på strøm

Danmark er tæt forbundet med vores nabolande, og strøm handles på kryds og tværs hele tiden. For eksempel har Vestdanmark kabelforbindelser til Norge, hvorfra vi kan få strøm fra bl.a. vandkraftværker, og der er derudover forbindelser til både Tyskland, Nederlandene og Sverige, ligesom en forbindelse til England er undervejs. Østdanmark har kabelforbindelser til Sverige og Tyskland.

Udlandsforbindelserne har en stor værdi for Danmark. De sikrer en omkostningseffektiv anvendelse af produktionskapacitet i Danmark og i vores nabolande gennem elmarkeder. Og de reducerer omkostningerne forbundet med at sikre tilstrækkelig forsyning af strøm til de danske elforbrugere. Et overblik over aktuel produktion, import og eksport kan findes på Energinets hjemmeside.

Det danske elmarked består af to separate, men sammenkoblede prisområder, Vestdanmark og Østdanmark, adskilt af Storebælt. Priserne på strøm i Vestdanmark og Østdanmark påvirkes bl.a. af udlandet, fordi vi har et integreret europæisk marked. Elprisen i Danmark fastsættes på en fælles nordisk elbørs, som hedder Nord Pool. Elprisen for den enkelte time kan tilgås på Nord Pool eller SparEnergi.

Reguleringen af elmarkedet

Et velfungerende elmarked er en forudsætning for høj forsyningssikkerhed, omkostningseffektivitet samt den grønne omstilling af energisystemet. Rammevilkårene for elmarkedet fastsættes på politisk niveau, mens en lang række tilsyns- og godkendelsesopgaver samt administration af økonomisk regulering bl.a. varetages af Forsyningstilsynet som uafhængig tilsynsmyndighed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Læs mere om Forsyningstilsynet og deres arbejde på forsyningstilsynet.dk

Elnettet skal kunne håndtere et markant øget elforbrug

Med den grønne omstilling følger en markant elektrificering af samfundet. Der er allerede planlagt betydelige investeringer i elnettet for at understøtte et stigende elforbrug og der vil i de kommende år ske en væsentlig udbygning og forstærkning af elnettet. Behovet for netudbygning bl.a. afhænger af, i hvilket omfang elproduktion og -forbrug samplaceres og hvordan strømforbruget i fremtiden indrettes over døgnet. Læs mere om el og elnettet på Energistyrelsens hjemmeside

Elforsyningssikkerhed

I Danmark har vi strøm i stikkontakten over 99 procent af tiden og har dermed en af verdens mest pålidelige forsyninger af el. Det skyldes især, at en stor del af vores elnet er gravet ned i jorden, hvilket gør nettet mere robust over for eksempelvis storme. Den grønne omstilling af energisystemet stiller nye krav for at opretholde en høj forsyningssikkerhed.  

Læs mere om elforsyningssikkerhed på Energistyrelsens hjemmeside